مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 1249
  • 1403/01/26-19:18
  

واگذاری فعالیت‌های تصدی گری مراکز خدمات جهادکشاورزی به سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور: واگذاری فعالیت‌های تصدی گری مراکز خدمات جهادکشاورزی به سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: واگذاری فعالیت‌های خدماتی و تصدی گری مراکز خدمات جهادکشاورزی به سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در دستور کار وزارت جهادکشاورزی می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سنم، دکتر هوشنگ محمدی در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ضمن تبریک انتصاب وی اظهار داشت: ظرفیت موجود در سازمان نظام مهندسی دارای اهمیت بسیاری است و با توجه به ظرفیت سازی مطلوبی که در این سارمان انجام شده است، با اطمینان بیشتری می توان امور تصدی گری را واگذار کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در این دیدار ضمن تقدیر از حسن اعتماد وزارت جهادکشاورزی به این سازمان گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان فراگیرترین تشکل فنی و تخصصی، آمادگی کامل دارد به عنوان بازوی اجرایی قوی و مورد اعتماد در پذیرش تصدی های وزارت جهادکشاورزی نقش خود را ایفاء نماید.

مهندس حجت اله علیمحمدی با اشاره به ظرفیت های قانونی تصریح کرد: بایستی تلاش شود از ظرفیت هـاي قـانونی موجـود در اسـناد بالادسـتی نظیـر سـند چـشم انـداز جمهوري اسلامی ایران، قانون برنامه توسعه، سیاست هاي کلی اصـل ۴۴، قـانون مـدیریت خـدمات کـشوري، قـانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی و سایر قوانین مرتبط درخصوص واگـذاري وظـایف تـصدي گـري به نحو مطلوب استفاده شود.