مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 1250
  • 1403/02/08-12:54
  

نخستین جلسه شورا در سالجاری برگزار شد

جلسه شورای استان در مورخه 1403/02/05 با حضور آقای مهندس حیدری مقدم مدیرعامل موسسه صندوق مشترک استان های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با حضور 8 نفر از اعضای شورا برگزار گردید.

دراین جلسه آقای مهندس حیدری مقدم توضیحاتی را در خصوص اساسنامه صندوق مشترک استانها، شرح فعالیت های و وظایف موسسه ارائه نمودند و با استفاده از ظرفیت های قانونی، این صندوق در زمینه چگونگی افزایش بهره برداری در حوزه کشاورزی با بهره گیری از توان و ظرفیت کارشناسان عضو سازمان و کسب درآمد برای اعضاء سازمان استان ها را ارائه نمودند.

در ادامه آقای مهندس کیوان آذرنیوار در خصوص روند فعالیت مشترک سرمایه گذاری رویش سازمان، و اقدامات آن از بدو تاسیس تاکنون ،توضیحاتی را به استماع حاضران رساندند.

و مقرر گردید با هماهنگی صندوق مرکزی، درخصوص ورود شرکت سرمایه گذاری رویش استان به فعالیت های اقتصادی در حوزه کشاورزی با توجه به اصلاحات در دستورالعمل های سازمان مرکزی اقدامات لازم بعمل آید.

در این جلسه موضوع، افزایش ظرفیت کارهمزمان پیمانکاران ساخت گلخانه مطرح، باتوجه به توضیحات ارائه شده در خصوص افزایش ظرفیت کار همزمان پیمانکاران گلخانه موافقت بعمل آمد.

درخصوص افزایش ظرفیت کار همزمان برای مشاوران حقیقی نیز مقررگردید با توجه به نیاز و بررسی جوانب موضوع در جلسه آتی شورا تعیین تکلیف گردد.