مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تماس با ما

شماره تماس واحدهای داخلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه    

 

شماره تلفن گویای سازمان : 38377151    و     38377152  

 

شماره تماس مستقیم ریاست سازمان:       38391047    

                                                                                                                گویا                   داخلی همکاران                   

- مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی                                                             1                              112

- معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی                                                           2                              102

- معاونت آموزش و فنی                                                                                 3                              103

- کارشناس عضویت و رتبه بندی                                                                      4                              104                         

- مدیر اداری  اداری و  مالی                                                                              5                           105-106

- کارشناس صدور پروانه واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی                                       8                              110

- کارشناس صدور پروانه واحدهای دام و طیور و آبزیان                                          6                           107-109            

- کارشناس صدور پروانه / سامانه ارجاع کار                                                       7                              108

- کارشناس صدور پروانه واحدهای گیاهپزشکی / دبیرخانه                                        9                               111


  دورنگار: 113


سایت خبری سازمان www.agriksh.ir    کانال خبری سازمان  agriksh@ کانال آموزشی سازمان kshamoozesh@