مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ادوار مختلف شورای سازمان

اعضای شورای دوره ششم سازمان:

پیرمراد مرادی-رئیس شورا

احد جلیلیان-نایب رئیس شورا

کیوان آذرنیوار-دبیر شورا

مسعود مرادی-خزانه دار سازمان

رستگار الفتی-عضو انتخابی شورا

ایرج بهرامی-عضو انتخابی شورا

فرهاد شریفی-نماینده انتصابی جهاد کشاورزی

فریبرز شیخی-عضو انتخابی شورا

سیروس نوروزی-عضو انتصابی جهاد کشاورزی

یاسین نوروزی عضو انتخابی شورا

محمد ابراهیم نوریان سرور-عضو انتصابی دانشگاه