مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

امور گلخانه و قارچ خانگی

کارشناس صدور پروانه واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی : مهندس رامین میرگوراندستورالعمل های مربوط به واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی


اصلاحیه نظام صدور مجوز پروانه های گلخانه و قارچ خوراکی (کاظم خاوازی)


لینک دانلود

دستورالعمل اجرایی

اعطای گواهی نامه صلاحیت اجرای پروژه های گلخانه ای و قارچ خوراکی

به روش طرح و ساخت (EPC/EPCS)

epc

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماريهاي محصولات سبزي و جالیز در گلخانه


آخرین ویرایش نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی 


اهم موارد اصلاح شده در نظام صدور پروانه واحدهای گلخانه و قارچ 

لینک دانلود


دستورالعمل پرورش قارچ صدف و شاه صدف

لینک دانلود

دستورالعمل تولید و پرورش قارچهای گانودرما و شیتاکه

لینک دانلود

دستورالعمل فنی تولید نشاء مکانیزه

لینک دانلود


دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نشریه 472 اصلاح شده)

لینک دانلود


مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (مبانی و ضوابط طراحی) نشریه 474

لینک دانلود


نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای گلخانه ای کوچک مقیاس

لینک دانلود


مهندسی نمودن تولیدات گلخانه ای

لینک دانلود

نامه حذف استعلامات مقام عالی وزارت


تفاهم نامه شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی

لینک دانلود

دستورالعمل ساماندهی مسئولین فنی تجربی گلخانه

دستورالعمل ساماندهی مسئولین فنی تولید گلخانه

اطلاعات مورد نیاز  مهندسین ناظر واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی 
تعهد نامه پیوست قرارداد ناظر

کاربرگ نظارتی مرحله اول(بازدید از زمین)

کاربرگ نظارتی مرحله دوم(اجرای فوندانسیون)


کاربرگ نظارتی مرحله چهارم(اجرای پوشش)

کاربرگ نظارتی مرحله نهایی (پایان کار)

اطلاعات مورد نیاز مهندسین مشاور واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی


قرارداد مهندسین مشاور

تعهد نامه پیوست قرارداد مشاور

شرح خدمات مهندسین مشاور(اهم شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی طرحهای گلخانه)

الگو و فرمت نقشه اجرایی سازه گلخانه

کاربرگ نظریه ابتدایی مشاور در خصوص احداث واحد گلخانه(پیش طرح)

احداث ابنیه داخل سازه گلخانه ای


اطلاعات مربوط به مسئولین فنی واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی


قرارداد مسئولین فنی تولید

تعهد نامه پیوست قرارداد مسئولین فنی تولید

کاربرگ اعلام آمادگی مسئولین فنی

کاربرگ درخواست تغییر مسئول فنی واحد

دستورالعمل ساماندهی مسئولین فنی تولید

دستورالعمل ساماندهی مسئولین فنی تجربی تولید

گزارش دهی الکترونیکی مسئولین فنی گلخانه


اطلاعات مربوط به پیمانکاران واحدهای گلخانه و قارچ  خوراکی


پیمانکاران ساخت گلخانه

پیمانکاران سازه گلخانه

شرکت نوآوران آشیان روژینا     (09183311364)

فرمها و کاربرگهای مورد نیاز جهت تهیه گزارش کارشناسی 

مرحله سوم پیشرفت فیزیکی شهرک گلخانه ای

مرحله چهار پیشرفت فیزیکی شهرک گلخانه ای

مرحله پنجم گزارش پیشرفت فیزیکی شهرکهای گلخانه ای

کاربرگ تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی واحد پرورش قارچ جهت تمدید پروانه تاسیس

فرم بازدید اولیه و نظریه کارشناسی واحد گلخانه

فرم بازدید اولیه و نظریه کارشناسی واحد پرورش قارچ

فرآیندهای صدور پروانه واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی


صدور پروانه تاسیس و توسعه

صدور بهره برداری

تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری

ابطال پروانه تاسیس و بهره برداری

تغییر نام پروانه تاسیس و بهره برداری

فرآیند صدور مجوز تاسیس شهرکهای گلخانه ای


ضوابط و معیارهای استقرار طرحها

ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات تولید و بسته بندی و اماکن دامی با سایر واحدهای صنعتی و خدماتی سکونتگاهها و عوارض طبیعی

حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی نسبت به اماکن و مراکز عمومی

فواصل و حریم شهرکهای ماهیان زینتی با مجتمع های گلخانه ای

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی

جدول تعیین فواصل گلخانه ، قارچ و واحد تولید کمپوست

تعیین فواصل و حریمهای فنی و قانونی گلخانه ها و واحدهای پرورش قارچ خوراکی

حریم رودخانه با واحدهای گلخانه ای

تعهدنامه کارفرما مبنی بر رعایت ضوابط زیست محیطی


لازم به ذکر است رعایت سایر حریمها و فواصل مطابق دستورالعمل ذیل میباشد

دستورالعمل نهایی گلخانه


حریم راه ها :