مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

گیاه پزشکی

کارشناس صدور پروانه واحدهای گیاهپزشکی : مستانه حیدر پور


نظام صدور مجوز و پروانه واحدهای گیاهپزشکی


نظام صدور پروانه واحدهای گیاهپزشکی

آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات

قانون حفظ نباتات

آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی

آیین نامه ورود سموم شیمیایی

خلاصه تعدادی از مواد قانونی مرتبط با فروشگاههای سموم

دستورالعمل جدید نظام نامه گیاهپزشکی

نهاده های کشاورزی


فرمت صدور مجوز


مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی چند منظوره


مدارک و شرایط مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

اصلاحیه چک لیست حقوقی

اصلاحیه چک لیست حقیقی

اصلاحیه مدارک مورد نیروی انسانی متخصص(نهاده ها و چند منظوره)

ترکیب نیروی انسانی مورد نیاز شرکت چند منظوره

نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

مراحل صدور مجوز مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی(شرکت چند منظوره)

چشم انداز مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی