مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پرسنل اداری سازمان

رییس سازمان: پیرمراد مرادی

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی: آمنه نیک نیا

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی: کیوان آذرنیوار

معاون آموزشی و فنی: آمنه نیک نیا

مدیر صدور مجوزها: رامین میر گورانی

مجری توسعه مراکز خدمات غیر دولتی و شاغلین حرفه ای بخش : مسعود مرادی

کارشناس آموزش: ویدا محمدی

کارشناس دبیرخانه: زهرا لطفی

کارشناس صدور مجوزهای دام، طیور و آبزیان: سمیرا پژاوند

کارشناس صدور مجوز واحدهای گیاهپزشکی و گلخانه: مستانه خوش قلب

کارشناس امور اداری و پشتیبانی:کیومرث نعمتی