مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

معاونت آموزشی و فنی


سرپرست معاونت آموزشی ، فنی و پژوهشی  : بابک سهرابی
آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی


دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحیت اعضای حقیقی و حقوقی سازمان


دستورالعمل عضویت اعضای حقوقی در سازمان


دستورالعمل عضویت اعضای حقیقی در سازمان


لینک دانلود


آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی


لینک دانلود


دستورالعمل ضوابط و نحوه تشخیص و معرفی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موضوع تبصره ماده2 آئین نامه اجرائی ماده 32 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایرانلینک دانلود


شیوه نامه رتبه بندی مشاوران


شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران کشاورزی و منابع طبیعی

جدول امتیازات

شیوه بندی رتبه بندی پیمانکاران


شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی

جدول امتیازات

گزارش کار کارآموزی در واحدهای مختلف