مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

عضویت و رتبه بندی

کارشناس آموزش : ویدا محمدی


دستورالعملها :


دستورالعمل ارتقا و توانمند سازی اعضا

دستورالعمل اصول اخلاق حرفه ای اعضا

دستورالعمل عضویت افتخاری

دستورالعمل عضویت حقیقی

دستورالعمل عضویت حقوقی

میثاق اخلاق حقیقی

میثاق اخلاق حقوقی


فرآیند

 

🔔قابل توجه اعضای محترم

🔵مراحل فرآیند:

▫️عضویت اعضای جدید و قدیم
▫️تمدید عضویت
▫️انتقال عضویت
▫️صدور مجدد کارت عضویت
▫️رتبه بندی
▫️صدور پروانه اشتغال
▫️صدور تمدید پروانه اشتغال
▫️تمدید پروانه کارشناسان ماده (32)
در فلوچارت پیوستی مشاهده فرمایید

فلو چارت