مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قوانین و مقررات
قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی


برنامه استراتژی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی


ایین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان


اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان


قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی


سند راهبردی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور


سند صدور مجوز

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی


قانون توزیع عادلانه آب


قانون هوای پاک


قانون نظام جامع دامپروری


قانون کار


قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی


شیوه نامه اجرایی برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی


آیین نامه بازآموزی نواموزی


آیین نامه کمیته شورای استانی


ایین نامه نظام پیشنهادات


آیین نامه موسسه آموزشی


اساسنامه نشریه سازمان


دستورالعمل بازرس استان


دستورالعمل داخلی شورای استان


دستورالعمل مجامع


شرح وظایف نایب رئیس خزانه دار و دبیر شورای استان


دستورالعمل مالی معاملاتی


دستورالعمل نظارت و ارزشیابی


قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی


قانون تعزیرات حکومتی با اصلاحات بعدی مصوب سال 92

قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی مربوطه